Política de privacitat

Dades identificatives de l’entitat gestora del lloc web:

Ràdio Horta-Guinardó (RHG)
G63579338
C/Calderón de la Barca 99 Baixos
08032 Barcelona

Adreça de correu electrònic: info@rhg.cat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en la “Agència Espanyola de Protecció de Dades”. El responsable d’aquest fitxer RHG amb domicili social al C/Calderón de la Barca 99  Baixos Barcelona

RECOLLIDA DE DADES USUARIS (FINALITAT I CONSENTIMENT):

Aquest lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l’ompliment de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En fer “clic” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, Vostè declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun . L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En funció del formulari i / o correu electrònic a què vostè accedeixi o remeti a través d’aquesta pàgina web, la informació que ens faciliti s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

1. Gestionar la seva consulta, suggeriment o sol·licitud.

2. Controlar el nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia, així com per realitzar estadístiques d’ús.

3. Gestionar peticions d’accés als serveis subministrats a través de l’extranet dirigits a empreses, autònoms, col·laboradors i proveïdors.

4. Conèixer i / o participar en futures convocatòries de llocs de treball de RHG

5. Trametre informació periòdica sobre serveis als que està inscrit.

6. Remetre comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per RHG, així com per part dels col·laboradors o “partners” amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de RHG, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de RHG.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització anticipada per facilitar les seves dades a RHG. En aquest sentit, és la seva responsabilitat informar d’aquesta circumstància als tercers les dades ens cedirà.

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que podráen qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials enviant un correu electrònic a: info@rhg.cat

XARXES SOCIALS

En fer-se l’Usuari seguidor dels perfils de RHG., A les xarxes socials d’aquest Lloc Web consenteix el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials en compliment de les condicions i polítiques de les mateixes.

MESURES DE SEGURETAT

De la mateixa manera, RHG, li comunica que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

EXERCICI DE DRETS

Si Un. Desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ho pot fer mitjançant comunicació dirigida a:

Ràdio Horta-Guinardó (RHG)
G63579338
C/Calderón de la Barca 99 Baixos
08032 Barcelona

Perquè puguem atendre correctament l’exercici dels seus drets, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de: fotocòpia del DNI, petició en què es concreta la seva adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i els documents acreditatius de la petició, si és el cas.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLERaó social: Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG)

CIF: G-63579338

Domicili: C/Calderón de la Barca 99 Baixos 08032 Barcelona

FINALITATGestió dels usuaris del lloc web
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT DE DADES (LEGITIMACIÓ)Consentiment de l’interessat.
EXERCICI DELS SEUS DRETSPot accedir, rectificar i suprimir les seves dades, portabilitat de les dades, limitació o oposició al seu tractament, dret a no ser objecte de decisions automatitzades, així com a obtenir informació clara i transparent sobre el tractament de les seves dades, tal com s’explica en la informació addicional.
DESTINATARIS DE LES SEVES DADESNo es cediran dades a tercers, a excepció d’obligació legal.
 1. RESPONSABLE

¿Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

 • Denominació social: Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG)
 • Domicili social: C/Calderón de la Barca 99 Baixos 08032 Barcelona
 • CIF: G-63579338
 • Direcció de correu electrònic: info@rhg.cat
 1. FINALITAT

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

En Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) tractarem la seva informació per a poder-li crear un pressupost ajustat a les seves necessitats i en cas de convertir-se en client necessitarem la seva informació per a poder exercitar de manera eficient la labor del servei que ha contractat.

Així mateix, mitjançant els formularis de registre de la web, es recullen dades, que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, tals com: bolletins (newsletters), en el seu cas noves entrades (posts), així com altres comunicacions que https://rhg.cat/ entén interesants per als seus USUARIS, sempre vinculats amb el sector de la fabricació a mida.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a ningun tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert a través de caselles, serà considerat com declaració afirmativa a través de la qual L’USUARI presta el seu CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC – en virtut de l’article 6 a 9 del RGPD– al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeixen, exclusivament degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdores de serveis i encarregats del tractament de dades.

En el supòsit que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resto d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Durant quant temps tindrem les seves dades?

Les dades personals recollides a través dels formularis, així com la casella d’enviament de newsletter seran conservats tot el temps que vostè decideixi. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets que la normativa de protecció de dades posa a la seva disposició.

Addicionalment, les dades personals que ens proporcionés sota la contractació dels nostres serveis seran conservats mentre es mantingui la relació mercantil vigent. En cas que no es renovi els serveis amb Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) seguirà conservant la seva informació per a l’enviament de newsletters i demés informació que considerem que sigui del seu interès vinculats amb el nostre sector. Novament se li reitera que sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda.

 1. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de les seves dades és necessari per a l’execució del contracte, així com en el seu cas per a l’enviament de la nostra newsletter.

Addicionalment, el tractament de les seves dades està basat en el consentiment que se li sol·licita en el referit contracte que el vincula amb Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG), així com també en les diverses acceptacions a través de les caselles dels formularis de la nostra pàgina web.

Així mateix, al tractar les seves dades amb varis fins dels quals s’ha sol·licitat consentiment individualitzat, L’USUARIO pot en qualsevol moment retirar el consentiment, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 1. DRETS QUE Li ASSISTEIXEN A LES PERSONES INTERESSADES

Quins drets tinc en matèria de protecció de dades?

Pot exercitar qualsevol dels següents drets comunicant-nos-ho a la direcció postal C/Calderón de la Barca 99 Baixos 08032 Barcelona. En tot cas, segons la normativa vigent té reconegut el:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals relatius a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat.

Podrà fer ús dels següents formularis per a poder exercitar els seus drets d’una manera més fàcil:

 • Formularis de contacto.
 • Comentaris d’articles.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol ciutadà té el dret a obtenir confirmació sobre si Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) està tractant dades de personals que li concerneixin o no.

Les persones interessades podran accedir a les seves dades personals, rectificar-los o en el seu cas sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

També pot comunicar-nos que la limitació del tractament de les seves dades en aquest cas únicament es tractaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 1. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no seran comunicades a terceres empreses.

Així mateix, l’informem que les seves dades no es transferiran internacionalment a ningun tercer país.

 • PROCEDÈNCIA DE LES SEVES DADES

Les dades que Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) tracta i gestiona han estat obtinguts a través del consentiment de l’interessat.

Quines categories de dades gestionem?

Les Categories de dades de caràcter personal que es tracten:

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificació.
 • Direccions postals o electròniques.
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques.
 • Currículum vitae

Associació Ràdio Horta-Guinardó (RHG) no tracta dades especialment protegides.